Stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1959, a to především díky iniciativě pracovníků Energoprojektu pro řešení bytové problematiky nejen této projekční organizace, ale i pro potřeby pracovníků resortu energetiky v Praze. Proto také jeho původní název byl „Stavební bytové družstvo zaměstnanců pražské energetiky – SBD ZPE“.

Od samého začátku bylo jeho náplní zajišťování přípravy a následné realizace bytových objektů jak tzv. „plně dodavatelským způsobem“ při zajišťování výstavby stavební dodavatelskou organizací, tak i „svépomocným způsobem“, ale i snaha podle možností o komplexnější řešení celé oblasti včetně potřebných garáží a parkovacích ploch – tzv. dopravy v klidu – a občanské vybavenosti. To vše za finanční účasti veřejnoprávních orgánů či příslušných obchodních organizací.

Současně ve spolupráci s příslušným investorem původně VHMP (Výstavba hl. města Prahy), následně Magistrátu hl. města Prahy spolupracovalo a případně zajišťovalo objekty a technologické soubory tzv. technické vybavenosti (TV), související s naší investiční výstavbou.

Jednalo se zejména o přípravu pozemků, příjezdových komunikací včetně veřejného osvětlení, kanalizačních a vodovodních přípojek, přípojek silnoproudu a slaboproudu, kotelny resp. předávací stanice tepla, trafostanice včetně rozvoden, hrubé a konečné úpravy terénu.

Nedílnou součástí činnosti byl i následný vlastní provoz těchto realizovaných objektů.

Družstvo bylo velikostí členské základny v dřívějším porovnání s jinými pražskými bytovými družstvy menším družstvem. Vlivem postupně získávaných zkušeností, zkušeností celého funkcionářského aktivu v rámci komplexního rozsahu svých činností se stalo družstvem středním.

Družstvo má zájem i nadále – po provedených převodech – zajišťovat provoz objektů jako správce tím, že bude vytvářet zejména po stránce technicko-ekonomické podmínky, vyhovující pro všechny strany – jak pro vlastníky, SVJ tak i pro správce.

 

Dokumenty

Základní dokumenty
Shromáždění delegátů